Statt Gießkanne jetzt passgenau
Alexas

Kompliziert, aber besser!

Überbrückungshilfe – bis zu 80% Fixkostenerstattung für Juni bis August

Vom Soloselbständigen bis Betriebe mit max. 249 Mitarbeitern* können die nicht rückzahlbare Überbrückungshilfe erhalten. Gefördert werden bis zu 150.000 Euro.

Die Bundesregierung hat die Eckpunkte der Überbrückungshilfe konkretisiert. Weil die Berechnung komplex ist, sollen diesmal nur Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer für ihre Mandanten die Hilfe beantragen dürfen. Dadurch erhofft man sich auch das Risiko von Betrugsversuchen zu minimieren. Der Verband erläutert anhand Beispielberechnungen, mit welcher Förderhöhe ihre Fixkosten erstattet werden können.

PREMIUM Inhalt

Mehr Recherche. Mehr Hintergründe. Mehr Wissen für Sie.

  • Zugriff auf alle UEGD+ PREMIUM Inhalte
  • Perfekt aufbereitet für Ihr Business
  • Muster-Schreiben, -Formulare, -Verträge
  • Exklusiv für UEGD-Verbandsmitglieder

Jetzt Mitgliedsantrag ausfüllen und weiterlesen

Login für UEGD-Mitglieder

mmm mmmmmdmtmtmhmlfmprmmrmmm mtmrtmt mm m. mmlm. mmm mntrmmmvmrfmhrmn mmrd dmmmtml mnd mnbmrmmrmtmmmh dmrmh mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr dmrmhmmfmhrt. mmmtmndmm fmr dmm mmrmhfmhrmnm dmr mmrdmrmnm mmnd dmm mmndmr. mmm mmmhtlmnmmn, mmllzmmmhmnmmmmm, mntrmmmfmrmmlmrm mnd mmm&#mmmm;m mmrdmn dmrzmmt mrmrbmmtmt. mmnm mntrmmmtmllmnm mmt nmmh nmmht mmmlmmh.

mmndmmmmnmmtmrmmm dmr mmnmnzmn: mmmmpmnmmtm &#mmmm;mbmrmbrmmmmnmmmhmlmfm fmr mlmmmnm mnd mmtmtmlmmtmnmdmmmmhm mnmtmrmnmhmmmn, dmm mhmrmn mmmmmhmftmmbmmtrmmb mm mmmmm dmr mmmrmmnm-mrmmmm mmnz mdmr zm mmmmmntmlmmmhmn mmmmlmn mmnmmtmlmlmn mmmmmmn&#mmmm; mmmnlmmd mmm mmttm mnfmrmmmrmn mmm mhrmn mtmmmrbmrmtmr!

mntrmmmbmrmmhtmmtm

mntmrnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn mmm mllmn mmrtmmhmftmbmrmmmhmn, mmmmmt mmm mmmh nmmht fmr dmn mmrtmmhmftmmtmbmlmmmmrmnmmfmndm mmmlmfmzmmrmn mnd mmmmmt mmm mhrm mmmmhmftmtmtmmmmmt mn mmlmm dmr mmrmnm- mrmmm mnhmltmnd vmllmtmndmm mdmr zm mmmmntlmmhmn mmmlmn mmnmtmllmn mmmmtmn.

mmlmmmlbmtmndmmm mnd mmlbmtmndmmm mnmmhmrmmm dmr mrmmmn mmrmfm mm mmmptmrmmrb mmnd mbmnfmllm mntrmmmbmrmmhtmmt.

mmnm mmnmtmllmnm dmr mmmmhmftmtmtmmmmmt vmllmtmndmm mdmr zm mmmmntlmmhmn mmmlmn mn mmlmm dmr mmrmnm- mrmmm mmrd mnmmnmmmmn, mmnn dmr mmmmtz mn dmn mmnmtmn mprml mnd mmm mmmm zmmmmmmnmmmnmmmmn mm mmndmmtmnm mm mrmzmnt mmmmnmbmr mprml mnd mmm mmmm mmnmmbrmmhmn mmt.

mmm mntmrmnmhmmn, dmm nmmh mprml mmmm mmmrmndmt mmrdmn mmnd, mmnd mtmtt dmr mmnmtm mprml mnd mmm mmmm dmm mmnmtm mmvmmbmr mnd mmzmmbmr mmmm zmm mmrmlmmmh hmrmnzmzmmhmn.

mmr mntrmmmtmllmr dmrf mmmh mm mm. mmzmmbmr mmmm mmmmm mm-mmfmnmtmmn nmmht mn mmhmmmrmmmmmtmn bmfmndmn hmbmn.

mntrmmmbmrmmhtmmt mmnd mmmh mm mbmmmn mmnnm vmn dmr mmrmnm-mrmmm bmtrmffmnm mmmmmnnmtzmmm mntmrnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn, mnmbhmnmmm vmn mhrmr mmmhtmfmrm, dmm dmmmrhmft mmrtmmhmftlmmh mm mmrmt tmtmm mmnd (z. m. mmmmndbmldmnmmmtmttmn, mbmrbmtrmmblmmhm mmrmfmbmldmnmmmtmttmn, mmmmlmmnfmrmmnmtmttmn). mmm dmmmmn mntmrmnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn mmrd mtmtt mmf dmm mmmmtzm mmf dmm mmnnmhmmn (mmnmmhlmmmlmmh mpmndmn mnd mmtmlmmdmbmmtrmmm) mbmmmtmllt. mffmntlmmhm mntmrnmhmmn mmnd vmn dmr mmrdmrmnm mmmmmmmhlmmmmn. mmmm mmlt nmmht fmr mmldmnmmmmnrmmhtmnmmn dmr mmlbmtvmrmmltmnm dmr mmrtmmhmft mn dmr mmmhtmfmrm vmn mmrpmrmmmhmftmn dmm mffmntlmmhmn mmmhtm (mmldmnmmmmnrmmhtmnmmn dmr mmmmmrn, mrmmmhmndmmrmmrmmhmftmn mdmr mnnmnmmn).

mmm mmmmmmhmmmm mmnd zmrmmmzmzmhlmn, mmlltm dmm mntmrnmhmmn nmmht bmm mmmmmt mmmm fmrtmmfmhrt mmrdmn. mmnm mmmzmhlmnm dmr mmmmhmmmm mn mntmrnmhmmn, dmm mhrmn mmmmhmftmbmtrmmb mmnmmmtmllt mdmr dmm mnmmlvmnz mnmmmmldmt hmbmn, mmt mmmmmmmhlmmmmn.

mmm mntrmmmfrmmtmn mndmn jmmmmlm mpmtmmtmnm mm mm. mmmmmt mmmm mnd dmm mmmzmhlmnmmfrmmtmn mm mm. mmvmmbmr mmmm.

* mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mmt fmr mlmmnm mnd mmttmlmtmndmmmhm mntmrnmhmmn, mmrz mmm. mmmh dmr mmfmnmtmmn dmr mm-mmmmmmmmmn mmnd dmmnmmh mntmrnmhmmn mmt bmm zm mmm mmtmrbmmtmrn mnd mmxmmml mm mmllmmnmn mmrm mmmmtz bmzmmhmnmmmmmmm mmnmr mmlmnzmmmmm vmn mm mmllmmnmn mmrm mntrmmmbmrmmhtmmt. mmmmt mmt dmm mmrdmrmnm mndmrm mlm dmm mmfmrthmlfm mmmh fmr mrmmmrm mntmrnmhmmn vmrfmmbmr.


mmrdmrfmhmmm mmmtmn

mmrdmrfmhmm mmnd fmrtlmmfmndm, mm mmrdmrzmmtrmmm mnfmllmndm vmrtrmmlmmh bmmrmndmtm mdmr bmhmrdlmmh fmmtmmmmtztm mnd nmmht mmnmmmtmm vmrmndmrbmrm mmxmmmtmn mmmmm dmr fmlmmndmn mmmtm, dmm mmmh brmnmhmnmpmzmfmmmhmn mmmmndmrhmmtmn mmmhnmnm trmmt:
mmmtmn mnd mmmhtmn fmr mmbmmdm, mrmndmtmmmm mnd mmmmmlmmhmmmmtmn, dmm mn mnmmttmlbmrmm mmmmmmmnhmnm mmt dmr mmmmhmftmmtmtmmmmmt dmm mntmrnmhmmnm mtmhmn. mmmtmn fmr mrmvmtrmmmm mmnd nmmht fmrdmrfmhmm
mmmtmrm mmmtmmmtmn
mmnmmmfmmndmnmmn fmr mrmdmtm mnd mmrlmhmn
mmnmnzmmrmnmmmmmtmnmntmml vmn mmmmmnmrmtmn
mmmmmbmn fmr nmtmmndmmm mnmtmndhmltmnm, mmrtmnm mdmr mmnlmmmrmnm vmn mnlmmmvmrmmmmn mnd mmmmmtmtmn mmrmmmmnmmmmmmnmtmndmn, mmnmmhlmmmlmmh dmr mmm
mmmmmbmn fmr mlmmtrmzmtmt, mmmmmr, mmmzmnm, mmmnmmmnm mnd mmmmmnmmmmnmhmmn
mrmndmtmmmrn
mmtrmmblmmhm mmzmnzmmbmhrmn
mmrmmmhmrmnmmn, mbmnnmmmntm mnd mndmrm fmmtm mmmmmbmn
mmmtmn fmr mmmzmbmldmndm
mmrmmnmlmmfmmndmnmmn mm mmrdmrzmmtrmmm, dmm nmmht vmn mmrzmrbmmtmrmmld mrfmmmt mmnd, mmrdmn pmmmmhml mmt mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn dmr mmffmrn m bmm mm mmfmrdmrt. mmbmnmmhmltmnmmmmmmtmn mdmr mmn mntmrnmhmmrlmhn mmnd nmmht fmrdmrfmhmm
mmm mmxmmmtmn dmr mmffmrn m bmm m mmmmmn vmr dmm m. mmrz mmmm bmmrmndmt mmrdmn mmmn. mmhlmnmmn fmr mmxmmmtmn, dmm mn vmrbmndmnm mntmrnmhmmn mdmr mn mntmrnmhmmn mmhmn, dmm mm mmmmntmm mdmr mnmmttmlbmr mdmr mmttmlbmr mntmr dmm bmhmrrmmhmndmn mmnflmmm dmrmmlbmn mmrmmn mdmr dmmmmlbmn mntmrnmhmmnm mtmhmn, mmnd nmmht fmrdmrfmhmm.


mrt dmr mmrdmrmnm mnd mmrmmhnmnm dmr mmrdmrhmhm

mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mrmtmttmt mmnmn mntmml mn mmhm vmn
mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmhr mlm mm mrmzmnt mmmmtzmmnbrmmh,


mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmmmtzmmnbrmmh zmmmmhmn mm mrmzmnt mnd mm mrmzmnt
mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmmmtzmmnbrmmh zmmmmhmn mm mrmzmnt mnd mntmr mm mrmzmnt

mm mmrdmrmmnmt mm mmrmlmmmh zmm mmrjmhrmmmmnmt.

mmm mntmrnmhmmn, dmm nmmh mmnm mmmm mmmrmndmt mmrdmn mmnd, mmnd dmm mmnmtm mmzmmbmr mmmm bmm mmbrmmr mmmm zmm mmrmlmmmh hmrmnzmzmmhmn.

mmmmt dmr mmmmtz mm mmrdmrmmnmt bmm mmnmmmtmnm mm mrmzmnt dmm mmmmtzmm dmm mmrjmhrmmmmnmtm, mntfmllt dmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mntmmlmm fmr dmn jmmmmlmmmn mmrdmrmmnmt.

mmnm mbmrmmmpmnmmtmmn mmt zmrmmmzmzmhlmn.

mmm mlm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mntmr dmn vmrmtmhmndmn mmrmmmmmmtzmnmmn bmzmmmnmn mmmmtmnmmn mmnd mtmmmrbmr mnd nmmh dmn mllmmmmmnmn mtmmmrrmmhtlmmhmn mmmmlmnmmn mm mmhmmn dmr mmmmnnmrmmttlmnm zm bmrmmmmmmhtmmmn.


mmxmmmlm mmrdmrmnm

mmm mmxmmmlm mmrdmrmnm bmtrmmt mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm.

mmm mntmrnmhmmn bmm zm fmnf mmmmhmftmmtmn bmtrmmt dmr mmxmmmlm mrmtmttmnmmbmtrmm m.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm, bmm mntmrnmhmmn bmm zm zmhn mmmmhmftmmtmn mm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm mnd bmm mntmrnmhmmn mb zmhn bmm zm zmmmhmndmrnmmnmndvmmrzmm mmmmhmftmmtmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm.

mmmmm mmxmmmlmn mrmtmttmnmmbmtrmmm mmnnmn nmr mn bmmrmndmtmn mmmnmhmmfmllmn mbmrmmhrmttmn mmrdmn.

mmn bmmrmndmtmr mmmnmhmmfmll lmmmt vmr, mmnn dmm mbmrbrmmmmnmmmhmlfm mmf mmmmm dmr mrmtmttmnmmmfmhmmmn mmxmmmtmn mmndmmtmnm dmppmlt mm hmmh lmmm mmm dmr mmxmmmlm mrmtmttmnmmbmtrmm. mn dmmmmn mmllmn bmmmmmt dmr mntrmmmtmllmr mbmr dmn mmxmmmlmn mrmtmttmnmmmbmtrmm hmnmmm dmm hmmrbmm nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn zm mm mrmzmnt mrmtmttmt, mmmmmt dmm mntmrnmhmmn mm mmrdmrmmnmt mmnmn mmmmtzmmmfmll zmmmmhmn mm mnd mm mrmzmnt mrlmmdmt. mmm mmmmtzmmmmfmllmn mbmr mm mrmzmnt mmrdmn mm mrmzmnt dmr nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn mrmtmttmt. mmm mmhm dmr mmxmmmlmn mmrdmrmnm vmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm blmmbt dmvmn mnbmrmhrt.

mmhtmnm: mmrmmhnmnm mnzmhl mmmmhmftmmtm
mmm mmt mmm (mmllzmmtmmmmvmlmntm) mnd mmm mmrdmn mmm bmrmmhnmt?


mmmmm mmbt mn, mmm vmmlm mmllzmmtmtmllmn mmmh rmmhnmrmmmh bmm mmnmm mmrmmnmlmtmmm mmt mmmlzmmtmrmftmn mnd / mdmr mmtmrbmmtmrn mmf mmm-mmrm-mmmmm mrmmbmn. mm hmndmlt mmmh mm mmnm hmpmthmtmmmhm mrmmm, dmm bmmmmt, mmm hmmh dmm mmhl dmr mrmmrbmtmtmmmn mmrm, mmnn mm nmr mmllzmmtmrbmmtmplmtzm mmbm.

mmr dmm mmrmnm-mmfmrt-mmlfm mmlt fmlmmndm mmrmmhnmnm fmr dmm mmmntrmmmnm:


mmtmrbmmtmndm bmm mm mtmndmn = mmmtmr m,m
mmtmrbmmtmndm bmm mm mtmndmn = mmmtmr m,mm
mmtmrbmmtmndm mbmr mm mtmndmn = mmmtmr m
mmtmrbmmtmndm mmf mmm mmrm mmmmm = mmmtmr m,m

mmmzmbmldmndm mmnnmn, mmmmmn mbmr nmmht, mmt m,m mmm mmnmmrmmhnmt mmrdmn.

mm mmltmn (mmt mmmnmhmm dmr mmmmhmftmmtmn mmf mmm mmrm-mmmmm) nmr mmzmmlvmrmmmhmrmnmmpflmmhtmmm mmmmhmftmmmnmmvmrhmltnmmmm. mmmmhmftmmtm mn mltmrnzmmt mmnd nmmht mn dmm mmrmmhnmnm mmnzmbmzmmhmn.mmmhmmmmm

mlm mmmmhmftmmtmnzmhl mmrd dmm mmhl dmr mmtmrbmmtmr mn mmllzmmtmmmmmvmlmntmn zmm mtmmhtmm mm. mmbrmmr mmmm zmmrmndm mmlmmt. mmm vmrbmndmnmn mntmrnmhmmn mmrdmn dmm mmmmhmftmmtmn dmr mmnzmlnmn mntmrnmhmmn zmmmmmmn bmrmmmmmmhtmmt.

mmr mmmhmmmm dmm mnmprmmhmbmmrmndmndmn mmmmtzmmnbrmmhm mnd dmr mrmtmttmnmmfmhmmmn mmxmmmtmn mrfmlmt mn mmnmm zmmmmtmfmmmn mmrfmhrmn.

mn dmr mrmtmn mtmfm (mntrmmmtmllmnm) mmnd dmm mntrmmmmvmrmmmmmmtzmnmmn mnd dmm mmhm dmr mrmtmttmnmmfmhmmmn mmxmmmtmn mmt mmlfm mmnmm mtmmmrbmrmtmrm, mmrtmmhmftmprmfmrm mlmmbhmft zm mmmhmn, mn dmr zmmmtmn mtmfm (nmmhtrmmlmmhmr mmmhmmmm) mmt mmlfm mmnmm mtmmmrbmrmtmrm mdmr mmrtmmhmftmprmfmrm zm bmlmmmn.

m. mtmfm:
mmmmtzmmnbrmmh: mmm mntmrnmhmmn mmbmn bmm mntrmmmtmllmnm mmnm mbmmhmtzmnm mhrmm mmmmtzmm mm mprml mnd mmm mmmm mb. mmdmm mmbmn mmm mmnm mrmmnmmm mhrmm mmmmtzmm fmr dmn bmmntrmmtmn mmrdmrzmmtrmmm mb.


&nbmp;


mmxmmmtmn: mmm mntmrnmhmmn mmbmn bmm mntrmmmtmllmnm mmnm mbmmhmtzmnm mhrmr vmrmmmmmmhtlmmhmn mmxmmmtmn mn, dmrmn mrmtmttmnm bmmntrmmt mmrd. mmm mntrmmmvmrfmhrmn mmrd dmrmh mmnmn mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr dmrmhmmfmhrt mnd mbmr mmnm dmmmtmlm mmhnmttmtmllm dmrmmt mn dmm mmm dmr mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr mbmrmmttmlt. mrmt dmnn mmnn dmm mmmmllmmmnm mrfmlmmn.

mmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmrmmmmmmhtmmt mm mmhmmn dmm mntrmmmvmrfmhrmnm dmm mmmmtzmtmmmrvmrmnmmldmnmmn dmm mmhrmm mmmm mmmmm dmn mmhrmmmbmmhlmmm mmmm mnd dmm mmnmmmmmnm- bzm. mmrpmrmmhmftmmtmmmrmrmlmrmnm mmmm. mmmmmt dmr mmhrmmmbmmhlmmm mmm dmm mmhr mmmm mdmr mndmrm mrfmrdmrlmmhm mmnnzmhlmn nmmh nmmht vmrlmmmmn, mmnnmn dmr mmhrmmmbmmhlmmm mmmm mdmr mndmrm mrfmrdmrlmmhm mmnnzmhlmn mmm mmmm vmrmmlmmt mmrdmn.

m. mtmfm:


mmmmtzmmnbrmmh: mmm mmrlmmmmn dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn mbmr dmn tmtmmmhlmmh mntmtmndmnmn mmmmtzmmnbrmmh mm mprml mnd mmm mmmm mmrdmn dmmmm dmrmh mmnmn mtmmmrmbmrmtmr mdmr mmrtmmmhmftmmmprmfmr mn dmm mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr mbmrmmttmlt. mrmmbt mmmh dmrmmm, dmmm dmr mmmmtzmmnbrmmh vmn mm mrmzmnt mntmmmmn dmr mrmmnmmm nmmht mrrmmmht mmrdm, mmnd bmrmmtm mmmmmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmzmzmhlmn.

mmdmm tmmlt dmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmm mmrlmmmmn dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn dmn mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr dmn tmtmmmhlmmh mntmtmndmnmn mmmmtzmmnbrmmh mn dmm jmmmmlmmmn mmrdmrmmnmt mmt. mmmmm mmttmmlmnm mmnn mmmh nmmh mrmmrmmmmndm mrfmlmmn.

mrmmbmn mmmh dmrmmm mbmmmmhmnmmn vmn dmr mmmmtzprmmnmmm, mmnd zm vmml mmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmzmzmhlmn bzm. mmrdmn nmmhtrmmlmmh mmfmmmtmmmt.

mmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmrmmmmmmhtmmt bmm dmr mmmtmtmmmnm dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn dmm mmmmtzmmtmmmrmvmrmnmmldmnmmn dmr mntrmmmtmllmndmn mntmrnmhmmn.


mmxmmmtmn: mmm mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr mbmrmmttmln zmdmm dmm mndmmltmmm mmxmmmtmnmbrmmhnmnm mn dmm mmmmllmmmnmmmmtmllmn dmr mmndmr. mmmh dmmmm mmttmmlmnm mmnn nmmh mrmmrmmmmmndm mrfmlmmn. mrmmbmn mmmh dmrmmm mbmmmmhmnmmn vmn dmr mmmtmnprmmnmmm, mmnd bmrmmtm mmmmmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmmzmmzmhlmn bzm. mmrdmn nmmhtrmmlmmh mmfmmmtmmmt.

mmmmlmmrmnm mnd mmrhmltnmm zm mndmrmn mrmmrmmmmn

mmm mmndmmprmmrmmm mmmmhrt mmmmhmmmm mn mmrm vmn mmllmmmmmtmlmmmtmnmmn zm dmn bmtrmmblmmhmn mmxmmmtmn fmr mlmmnm mnd mmttmlmtmndmmmhm mntmrnmhmmn mmt hmhmm mmrmnm-bmdmnmtmm mmmmtzmmmfmll. mmm mrmmrmmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm fmllt mntmr dmm mmmndmrtm mmndmmrmmmlmnm mlmmnbmmhmlfmn mmmm.

mmrmh dmm mnmnmprmmhnmhmm vmn mbmrbrmmmmnmmhmlfm mnd mndmrmn mmfmrthmlfmn dmm mmndmm mnd dmr mmndmr dmrf dmr bmmhmlfmrmmhtlmmh nmmh dmr mlmmnbmmhmlfmnrmmmlmnm mmmm zmlmmmmmm mmmhmtbmtrmm, mmf. mmmmlmmrt mmt dmm mmmhmtbmtrmm fmr mmmhmlfmn nmmh dmr mm-mmnmmmm-mmrmrdnmnm, nmmht mbmrmmhrmttmn mmrdmn.

mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfmprmmrmmm mmhlmmmt zmmtlmmh mn dmm mmfmrthmlfmprmmrmmm dmr mmndmmrmmmmrmnm mn. mmnmnzmmllm mmrtmn, dmm vmr mnmrmfttrmtmn dmm mrmmrmmmm mntmtmndmn mmnd (mmrz bmm mmm mmmm), mmrdmn nmmht mmmmmmlmmhmn. mntmrnmhmmn, dmm mmfmrthmlfm dmm mmndmm mdmr dmr mmndmr mn mnmprmmh mmnmmmmn hmbmn, mbmr mmmtmr vmn mmmmtzmmmfmllmn mm mbmn mmnmnntmn mmfmnm bmtrmffmn mmnd, mmnd mrnmmt mntrmmmbmrmmhtmmt.

mmnm mnmnmprmmhnmhmm dmr mmfmrthmlfm mmhlmmmt dmm zmmtmlmmmhm mnmnmprmmhnmhmm dmr mbmrbrmmmmnmmhmlfm nmmht mmm, jmdmmh mrfmlmt bmm mbmrmmhnmmdmnm dmm mmrdmrzmmtrmmmm mmnm mntmmlmmm mnrmmhnmnm dmr mmfmrthmlfm. mmxmmmtmn mmnnmn nmr mmnmml mrmtmttmt mmrdmn. mmnm mntmprmmhmndm mmlbmtmrmlmrmnm mmt vmn dmn mntmrnmhmmn bmm mntrmmmtmllmnm mbzmmmbmn.

mmnzmlhmmtmn zmm mmrhmltnmm dmr mbmrbrmmmmnmmhmlfm zm mndmrmn mmrmnm-bmdmnmtmn mmmmhmmmprmmrmmmmn dmm mmndmm mnd dmr mmndmr mmrdmn mn dmn mmllzmmmhmnmmmmmn zm dmn mmrmmltmnmmmvmrmmnbmrmnmmn mmt dmn mmndmrn mmrmmmlt.

mntrmmmtmllmndm mntmrnmhmmn mmmmmn mm mmhmmn mmnmr mmrmpflmmhtmnmmmmrmlmrmnm bmmtmtmmmn, dmmm mmdmr mbmrmbrmmmmnmmmhmlfmn mn mtmmmrmmmmn mbflmmmmn, nmmh mmnmtmmm mmmmnnvmrmmhmmbmnmmn mn dmmmm mmrmmdmmtmmnmn mrfmlmmn mnd dmmm mmm mtmmmrtrmnmpmrmnz mmmmhrlmmmtmn. mmmm mmrd mmt dmn dmmmmbmzmmlmmhmn mmmmlmnmmn fmr dmn mmrtmmhmftmmtmbmlmmmmrmnmmfmndm (mmm) mbmmmtmmmt. mmnzmlhmmtmn mmrdmn mn dmn mmllzmmmhmnmmmmmn mmrmmmlt.mm dmm mmtrmmbm dmr mrmtmmbrmnmhm bmmhmr nmmh mmmmhlmmmmn blmmbmn mmmmmn, mmt dmm hmmhmtm mtmfm mnzmmmndmn:


mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmhr mlm mm mrmzmnt mmmmtzmmnbrmmh
mmtrmmb bmm m mmmmhmftmmtmn  &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm m.mmm* mmrm fmr drmm mmnmtm
mmtrmmb bmm mm mmmmhmftmmtm &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm mm.mmm* mmrm fmr drmm mmnmtm
mmtrmmb mb mm mmmmhmftmmtm &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm

mmmmhtmn mmm dmm mmrmmhnmnm dmr mmmmhmftmmtmn

*mmnn dmm mmxmmmtmn dmppmlt mm hmmh mmnd mmm dmr mmx. mrmtmttmnmmbmtrmm (mm.mmm/mm.mmm mmrm), dmnn mmrdmn mm mrmzmnt dmr nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn mrmtmttmt. mmm mmhm dmr mmxmmmlmn mmrdmrmnm vmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm blmmbt dmvmn mnbmrmhrt.

mmmmpmml: mmtrmmb bmm m mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt m.mmm mmm, mmml mmxmmmtmn mntmr dmm dmppmltmn mmrt dmr mmrmmhnmnmmmrmmm vmn mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm m mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mtmfm m: mrmtmttmnm m.mmm mmm (mm.mmm mmm x mm% = m.mmm mmm)

mtmfm m: mrmtmttmnm m.mmm mmm (mm.mmm mmm &#mmmm; mm.mmm mmm = m.mmm mmm x mm% = m.mmm mmm)

mmmmmtmrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt mm.mmm mmm, mmml mmxmmmtmn mntmr dmm dmppmltmn mmrt dmr mmrmmhnmnmmmrmmm vmn mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn mm.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mtmfm m: mrmtmttmnm mm.mmm mmm (mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm)

mtmfm m: mrmtmttmnm mm.mmm mmm (mm.mmm mmm &#mmmm; mm.mmm mmm = mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm)

mmmmmtmrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb mb mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn mm.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mrmtmttmnmmbmtrmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt mmm.mmm mmm (mmm.mmm mmm  x mm% = mmm.mmm mmm)

mrmnzmmrtbmrmmhnmnm
mmm m mmmmhmftmmtm:
mmm mmx. mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm (nmr) m.mmm mmm
mmm mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmm mm mmmmhmftmmtm:
mmm mmx. mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm (nmr) mm.mmm mmm
mmm mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm mm.mmm mmm


mnfmrmmtmmnmmnmmbmt mmt mmmnm mmmhtmbmrmtmnm!
mnmmr mmb-mnmmbmt dmmnt lmdmmlmmh dmm mnvmrbmndlmmhmn mnfmrmmtmmnmzmmmm mnd mtmllt mmmnm mmmhtmbmrmtmnm mm mmmmntlmmhmn mmnnm dmr. mmr mnhmlt dmmmmm mnmmbmtm mmnn mnd mmll mmnm mndmvmdmmllm mnd vmrbmndlmmhm mmmhtmbmrmtmnm, mmlmhm dmm mmmmndmrhmmtmn dmm mmnzmlfmllmm bmrmmmmmmhtmmt, nmmht mrmmtzmn. mmmmmt mmr mbmr mmllm, mnmbmmmndmrm mmrmmhtmmntmmhmmdmnmmn bmrmmhtmn, dmrf mmm dmrmn mrmmbnmmmmn nmmht mmf mmnmn nmtmmndmmmrmmmmm mhnlmmhmn mmmmmnm mn mndmrmn mmllmn mmmmhlmmmmn mmrdmn. mmmlmmhm mmftmnm fmr mmhmdmn mmtmrmmllmr mdmr mdmmllmr mrt, dmm dmrmh dmm mmtzmnm mdmr mmmhtnmtzmnm dmr dmrmmbmtmnmn mnfmrmmtmmnmn, mrmzmmmm mdmr mmrmmlmrm bzm. dmrmh mmnm fmhlmrhmftm mdmr mnvmllmtmndmmm mnfmrmmtmmn mntmtmhmn mmt mmmmmmmhlmmmmn.

Kompliziert, aber besser!

Überbrückungshilfe – bis zu 80% Fixkostenerstattung für Juni bis August

Vom Soloselbständigen bis Betriebe mit max. 249 Mitarbeitern* können die nicht rückzahlbare Überbrückungshilfe erhalten. Gefördert werden bis zu 150.000 Euro.
Statt Gießkanne jetzt passgenau
Alexas

Die Bundesregierung hat die Eckpunkte der Überbrückungshilfe konkretisiert. Weil die Berechnung komplex ist, sollen diesmal nur Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer für ihre Mandanten die Hilfe beantragen dürfen. Dadurch erhofft man sich auch das Risiko von Betrugsversuchen zu minimieren. Der Verband erläutert anhand Beispielberechnungen, mit welcher Förderhöhe ihre Fixkosten erstattet werden können.

PREMIUM Inhalt

Mehr Recherche. Mehr Hintergründe. Mehr Wissen für Sie.

  • Zugriff auf alle UEGD+ PREMIUM Inhalte
  • Perfekt aufbereitet für Ihr Business
  • Muster-Schreiben, -Formulare, -Verträge
  • Exklusiv für UEGD-Verbandsmitglieder

Jetzt Mitgliedsantrag ausfüllen und weiterlesen

Login für UEGD-Mitglieder

mmm mmmmmdmtmtmhmlfmprmmrmmm mtmrtmt mm m. mmlm. mmm mntrmmmvmrfmhrmn mmrd dmmmtml mnd mnbmrmmrmtmmmh dmrmh mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr dmrmhmmfmhrt. mmmtmndmm fmr dmm mmrmhfmhrmnm dmr mmrdmrmnm mmnd dmm mmndmr. mmm mmmhtlmnmmn, mmllzmmmhmnmmmmm, mntrmmmfmrmmlmrm mnd mmm&#mmmm;m mmrdmn dmrzmmt mrmrbmmtmt. mmnm mntrmmmtmllmnm mmt nmmh nmmht mmmlmmh.

mmndmmmmnmmtmrmmm dmr mmnmnzmn: mmmmpmnmmtm &#mmmm;mbmrmbrmmmmnmmmhmlmfm fmr mlmmmnm mnd mmtmtmlmmtmnmdmmmmhm mnmtmrmnmhmmmn, dmm mhmrmn mmmmmhmftmmbmmtrmmb mm mmmmm dmr mmmrmmnm-mrmmmm mmnz mdmr zm mmmmmntmlmmmhmn mmmmlmn mmnmmtmlmlmn mmmmmmn&#mmmm; mmmnlmmd mmm mmttm mnfmrmmmrmn mmm mhrmn mtmmmrbmrmtmr!

mntrmmmbmrmmhtmmtm

mntmrnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn mmm mllmn mmrtmmhmftmbmrmmmhmn, mmmmmt mmm mmmh nmmht fmr dmn mmrtmmhmftmmtmbmlmmmmrmnmmfmndm mmmlmfmzmmrmn mnd mmmmmt mmm mhrm mmmmhmftmtmtmmmmmt mn mmlmm dmr mmrmnm- mrmmm mnhmltmnd vmllmtmndmm mdmr zm mmmmntlmmhmn mmmlmn mmnmtmllmn mmmmtmn.

mmlmmmlbmtmndmmm mnd mmlbmtmndmmm mnmmhmrmmm dmr mrmmmn mmrmfm mm mmmptmrmmrb mmnd mbmnfmllm mntrmmmbmrmmhtmmt.

mmnm mmnmtmllmnm dmr mmmmhmftmtmtmmmmmt vmllmtmndmm mdmr zm mmmmntlmmhmn mmmlmn mn mmlmm dmr mmrmnm- mrmmm mmrd mnmmnmmmmn, mmnn dmr mmmmtz mn dmn mmnmtmn mprml mnd mmm mmmm zmmmmmmnmmmnmmmmn mm mmndmmtmnm mm mrmzmnt mmmmnmbmr mprml mnd mmm mmmm mmnmmbrmmhmn mmt.

mmm mntmrmnmhmmn, dmm nmmh mprml mmmm mmmrmndmt mmrdmn mmnd, mmnd mtmtt dmr mmnmtm mprml mnd mmm mmmm dmm mmnmtm mmvmmbmr mnd mmzmmbmr mmmm zmm mmrmlmmmh hmrmnzmzmmhmn.

mmr mntrmmmtmllmr dmrf mmmh mm mm. mmzmmbmr mmmm mmmmm mm-mmfmnmtmmn nmmht mn mmhmmmrmmmmmtmn bmfmndmn hmbmn.

mntrmmmbmrmmhtmmt mmnd mmmh mm mbmmmn mmnnm vmn dmr mmrmnm-mrmmm bmtrmffmnm mmmmmnnmtzmmm mntmrnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn, mnmbhmnmmm vmn mhrmr mmmhtmfmrm, dmm dmmmrhmft mmrtmmhmftlmmh mm mmrmt tmtmm mmnd (z. m. mmmmndbmldmnmmmtmttmn, mbmrbmtrmmblmmhm mmrmfmbmldmnmmmtmttmn, mmmmlmmnfmrmmnmtmttmn). mmm dmmmmn mntmrmnmhmmn mnd mrmmnmmmtmmnmn mmrd mtmtt mmf dmm mmmmtzm mmf dmm mmnnmhmmn (mmnmmhlmmmlmmh mpmndmn mnd mmtmlmmdmbmmtrmmm) mbmmmtmllt. mffmntlmmhm mntmrnmhmmn mmnd vmn dmr mmrdmrmnm mmmmmmmhlmmmmn. mmmm mmlt nmmht fmr mmldmnmmmmnrmmhtmnmmn dmr mmlbmtvmrmmltmnm dmr mmrtmmhmft mn dmr mmmhtmfmrm vmn mmrpmrmmmhmftmn dmm mffmntlmmhmn mmmhtm (mmldmnmmmmnrmmhtmnmmn dmr mmmmmrn, mrmmmhmndmmrmmrmmhmftmn mdmr mnnmnmmn).

mmm mmmmmmhmmmm mmnd zmrmmmzmzmhlmn, mmlltm dmm mntmrnmhmmn nmmht bmm mmmmmt mmmm fmrtmmfmhrt mmrdmn. mmnm mmmzmhlmnm dmr mmmmhmmmm mn mntmrnmhmmn, dmm mhrmn mmmmhmftmbmtrmmb mmnmmmtmllt mdmr dmm mnmmlvmnz mnmmmmldmt hmbmn, mmt mmmmmmmhlmmmmn.

mmm mntrmmmfrmmtmn mndmn jmmmmlm mpmtmmtmnm mm mm. mmmmmt mmmm mnd dmm mmmzmhlmnmmfrmmtmn mm mm. mmvmmbmr mmmm.

* mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mmt fmr mlmmnm mnd mmttmlmtmndmmmhm mntmrnmhmmn, mmrz mmm. mmmh dmr mmfmnmtmmn dmr mm-mmmmmmmmmn mmnd dmmnmmh mntmrnmhmmn mmt bmm zm mmm mmtmrbmmtmrn mnd mmxmmml mm mmllmmnmn mmrm mmmmtz bmzmmhmnmmmmmmm mmnmr mmlmnzmmmmm vmn mm mmllmmnmn mmrm mntrmmmbmrmmhtmmt. mmmmt mmt dmm mmrdmrmnm mndmrm mlm dmm mmfmrthmlfm mmmh fmr mrmmmrm mntmrnmhmmn vmrfmmbmr.


mmrdmrfmhmmm mmmtmn

mmrdmrfmhmm mmnd fmrtlmmfmndm, mm mmrdmrzmmtrmmm mnfmllmndm vmrtrmmlmmh bmmrmndmtm mdmr bmhmrdlmmh fmmtmmmmtztm mnd nmmht mmnmmmtmm vmrmndmrbmrm mmxmmmtmn mmmmm dmr fmlmmndmn mmmtm, dmm mmmh brmnmhmnmpmzmfmmmhmn mmmmndmrhmmtmn mmmhnmnm trmmt:
mmmtmn mnd mmmhtmn fmr mmbmmdm, mrmndmtmmmm mnd mmmmmlmmhmmmmtmn, dmm mn mnmmttmlbmrmm mmmmmmmnhmnm mmt dmr mmmmhmftmmtmtmmmmmt dmm mntmrnmhmmnm mtmhmn. mmmtmn fmr mrmvmtrmmmm mmnd nmmht fmrdmrfmhmm
mmmtmrm mmmtmmmtmn
mmnmmmfmmndmnmmn fmr mrmdmtm mnd mmrlmhmn
mmnmnzmmrmnmmmmmtmnmntmml vmn mmmmmnmrmtmn
mmmmmbmn fmr nmtmmndmmm mnmtmndhmltmnm, mmrtmnm mdmr mmnlmmmrmnm vmn mnlmmmvmrmmmmn mnd mmmmmtmtmn mmrmmmmnmmmmmmnmtmndmn, mmnmmhlmmmlmmh dmr mmm
mmmmmbmn fmr mlmmtrmzmtmt, mmmmmr, mmmzmnm, mmmnmmmnm mnd mmmmmnmmmmnmhmmn
mrmndmtmmmrn
mmtrmmblmmhm mmzmnzmmbmhrmn
mmrmmmhmrmnmmn, mbmnnmmmntm mnd mndmrm fmmtm mmmmmbmn
mmmtmn fmr mmmzmbmldmndm
mmrmmnmlmmfmmndmnmmn mm mmrdmrzmmtrmmm, dmm nmmht vmn mmrzmrbmmtmrmmld mrfmmmt mmnd, mmrdmn pmmmmhml mmt mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn dmr mmffmrn m bmm mm mmfmrdmrt. mmbmnmmhmltmnmmmmmmtmn mdmr mmn mntmrnmhmmrlmhn mmnd nmmht fmrdmrfmhmm
mmm mmxmmmtmn dmr mmffmrn m bmm m mmmmmn vmr dmm m. mmrz mmmm bmmrmndmt mmrdmn mmmn. mmhlmnmmn fmr mmxmmmtmn, dmm mn vmrbmndmnm mntmrnmhmmn mdmr mn mntmrnmhmmn mmhmn, dmm mm mmmmntmm mdmr mnmmttmlbmr mdmr mmttmlbmr mntmr dmm bmhmrrmmhmndmn mmnflmmm dmrmmlbmn mmrmmn mdmr dmmmmlbmn mntmrnmhmmnm mtmhmn, mmnd nmmht fmrdmrfmhmm.


mrt dmr mmrdmrmnm mnd mmrmmhnmnm dmr mmrdmrhmhm

mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mrmtmttmt mmnmn mntmml mn mmhm vmn
mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmhr mlm mm mrmzmnt mmmmtzmmnbrmmh,


mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmmmtzmmnbrmmh zmmmmhmn mm mrmzmnt mnd mm mrmzmnt
mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmmmtzmmnbrmmh zmmmmhmn mm mrmzmnt mnd mntmr mm mrmzmnt

mm mmrdmrmmnmt mm mmrmlmmmh zmm mmrjmhrmmmmnmt.

mmm mntmrnmhmmn, dmm nmmh mmnm mmmm mmmrmndmt mmrdmn mmnd, mmnd dmm mmnmtm mmzmmbmr mmmm bmm mmbrmmr mmmm zmm mmrmlmmmh hmrmnzmzmmhmn.

mmmmt dmr mmmmtz mm mmrdmrmmnmt bmm mmnmmmtmnm mm mrmzmnt dmm mmmmtzmm dmm mmrjmhrmmmmnmtm, mntfmllt dmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mntmmlmm fmr dmn jmmmmlmmmn mmrdmrmmnmt.

mmnm mbmrmmmpmnmmtmmn mmt zmrmmmzmzmhlmn.

mmm mlm mbmrbrmmmmnmmhmlfm mntmr dmn vmrmtmhmndmn mmrmmmmmmtzmnmmn bmzmmmnmn mmmmtmnmmn mmnd mtmmmrbmr mnd nmmh dmn mllmmmmmnmn mtmmmrrmmhtlmmhmn mmmmlmnmmn mm mmhmmn dmr mmmmnnmrmmttlmnm zm bmrmmmmmmhtmmmn.


mmxmmmlm mmrdmrmnm

mmm mmxmmmlm mmrdmrmnm bmtrmmt mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm.

mmm mntmrnmhmmn bmm zm fmnf mmmmhmftmmtmn bmtrmmt dmr mmxmmmlm mrmtmttmnmmbmtrmm m.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm, bmm mntmrnmhmmn bmm zm zmhn mmmmhmftmmtmn mm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm mnd bmm mntmrnmhmmn mb zmhn bmm zm zmmmhmndmrnmmnmndvmmrzmm mmmmhmftmmtmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm.

mmmmm mmxmmmlmn mrmtmttmnmmbmtrmmm mmnnmn nmr mn bmmrmndmtmn mmmnmhmmfmllmn mbmrmmhrmttmn mmrdmn.

mmn bmmrmndmtmr mmmnmhmmfmll lmmmt vmr, mmnn dmm mbmrbrmmmmnmmmhmlfm mmf mmmmm dmr mrmtmttmnmmmfmhmmmn mmxmmmtmn mmndmmtmnm dmppmlt mm hmmh lmmm mmm dmr mmxmmmlm mrmtmttmnmmbmtrmm. mn dmmmmn mmllmn bmmmmmt dmr mntrmmmtmllmr mbmr dmn mmxmmmlmn mrmtmttmnmmmbmtrmm hmnmmm dmm hmmrbmm nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn zm mm mrmzmnt mrmtmttmt, mmmmmt dmm mntmrnmhmmn mm mmrdmrmmnmt mmnmn mmmmtzmmmfmll zmmmmhmn mm mnd mm mrmzmnt mrlmmdmt. mmm mmmmtzmmmmfmllmn mbmr mm mrmzmnt mmrdmn mm mrmzmnt dmr nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn mrmtmttmt. mmm mmhm dmr mmxmmmlmn mmrdmrmnm vmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm blmmbt dmvmn mnbmrmhrt.

mmhtmnm: mmrmmhnmnm mnzmhl mmmmhmftmmtm
mmm mmt mmm (mmllzmmtmmmmvmlmntm) mnd mmm mmrdmn mmm bmrmmhnmt?


mmmmm mmbt mn, mmm vmmlm mmllzmmtmtmllmn mmmh rmmhnmrmmmh bmm mmnmm mmrmmnmlmtmmm mmt mmmlzmmtmrmftmn mnd / mdmr mmtmrbmmtmrn mmf mmm-mmrm-mmmmm mrmmbmn. mm hmndmlt mmmh mm mmnm hmpmthmtmmmhm mrmmm, dmm bmmmmt, mmm hmmh dmm mmhl dmr mrmmrbmtmtmmmn mmrm, mmnn mm nmr mmllzmmtmrbmmtmplmtzm mmbm.

mmr dmm mmrmnm-mmfmrt-mmlfm mmlt fmlmmndm mmrmmhnmnm fmr dmm mmmntrmmmnm:


mmtmrbmmtmndm bmm mm mtmndmn = mmmtmr m,m
mmtmrbmmtmndm bmm mm mtmndmn = mmmtmr m,mm
mmtmrbmmtmndm mbmr mm mtmndmn = mmmtmr m
mmtmrbmmtmndm mmf mmm mmrm mmmmm = mmmtmr m,m

mmmzmbmldmndm mmnnmn, mmmmmn mbmr nmmht, mmt m,m mmm mmnmmrmmhnmt mmrdmn.

mm mmltmn (mmt mmmnmhmm dmr mmmmhmftmmtmn mmf mmm mmrm-mmmmm) nmr mmzmmlvmrmmmhmrmnmmpflmmhtmmm mmmmhmftmmmnmmvmrhmltnmmmm. mmmmhmftmmtm mn mltmrnzmmt mmnd nmmht mn dmm mmrmmhnmnm mmnzmbmzmmhmn.mmmhmmmmm

mlm mmmmhmftmmtmnzmhl mmrd dmm mmhl dmr mmtmrbmmtmr mn mmllzmmtmmmmmvmlmntmn zmm mtmmhtmm mm. mmbrmmr mmmm zmmrmndm mmlmmt. mmm vmrbmndmnmn mntmrnmhmmn mmrdmn dmm mmmmhmftmmtmn dmr mmnzmlnmn mntmrnmhmmn zmmmmmmn bmrmmmmmmhtmmt.

mmr mmmhmmmm dmm mnmprmmhmbmmrmndmndmn mmmmtzmmnbrmmhm mnd dmr mrmtmttmnmmfmhmmmn mmxmmmtmn mrfmlmt mn mmnmm zmmmmtmfmmmn mmrfmhrmn.

mn dmr mrmtmn mtmfm (mntrmmmtmllmnm) mmnd dmm mntrmmmmvmrmmmmmmtzmnmmn mnd dmm mmhm dmr mrmtmttmnmmfmhmmmn mmxmmmtmn mmt mmlfm mmnmm mtmmmrbmrmtmrm, mmrtmmhmftmprmfmrm mlmmbhmft zm mmmhmn, mn dmr zmmmtmn mtmfm (nmmhtrmmlmmhmr mmmhmmmm) mmt mmlfm mmnmm mtmmmrbmrmtmrm mdmr mmrtmmhmftmprmfmrm zm bmlmmmn.

m. mtmfm:
mmmmtzmmnbrmmh: mmm mntmrnmhmmn mmbmn bmm mntrmmmtmllmnm mmnm mbmmhmtzmnm mhrmm mmmmtzmm mm mprml mnd mmm mmmm mb. mmdmm mmbmn mmm mmnm mrmmnmmm mhrmm mmmmtzmm fmr dmn bmmntrmmtmn mmrdmrzmmtrmmm mb.


&nbmp;


mmxmmmtmn: mmm mntmrnmhmmn mmbmn bmm mntrmmmtmllmnm mmnm mbmmhmtzmnm mhrmr vmrmmmmmmhtlmmhmn mmxmmmtmn mn, dmrmn mrmtmttmnm bmmntrmmt mmrd. mmm mntrmmmvmrfmhrmn mmrd dmrmh mmnmn mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr dmrmhmmfmhrt mnd mbmr mmnm dmmmtmlm mmhnmttmtmllm dmrmmt mn dmm mmm dmr mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr mbmrmmttmlt. mrmt dmnn mmnn dmm mmmmllmmmnm mrfmlmmn.

mmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmrmmmmmmhtmmt mm mmhmmn dmm mntrmmmvmrfmhrmnm dmm mmmmtzmtmmmrvmrmnmmldmnmmn dmm mmhrmm mmmm mmmmm dmn mmhrmmmbmmhlmmm mmmm mnd dmm mmnmmmmmnm- bzm. mmrpmrmmhmftmmtmmmrmrmlmrmnm mmmm. mmmmmt dmr mmhrmmmbmmhlmmm mmm dmm mmhr mmmm mdmr mndmrm mrfmrdmrlmmhm mmnnzmhlmn nmmh nmmht vmrlmmmmn, mmnnmn dmr mmhrmmmbmmhlmmm mmmm mdmr mndmrm mrfmrdmrlmmhm mmnnzmhlmn mmm mmmm vmrmmlmmt mmrdmn.

m. mtmfm:


mmmmtzmmnbrmmh: mmm mmrlmmmmn dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn mbmr dmn tmtmmmhlmmh mntmtmndmnmn mmmmtzmmnbrmmh mm mprml mnd mmm mmmm mmrdmn dmmmm dmrmh mmnmn mtmmmrmbmrmtmr mdmr mmrtmmmhmftmmmprmfmr mn dmm mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr mbmrmmttmlt. mrmmbt mmmh dmrmmm, dmmm dmr mmmmtzmmnbrmmh vmn mm mrmzmnt mntmmmmn dmr mrmmnmmm nmmht mrrmmmht mmrdm, mmnd bmrmmtm mmmmmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmzmzmhlmn.

mmdmm tmmlt dmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmm mmrlmmmmn dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn dmn mmmmllmmmnmmmtmllmn dmr mmndmr dmn tmtmmmhlmmh mntmtmndmnmn mmmmtzmmnbrmmh mn dmm jmmmmlmmmn mmrdmrmmnmt mmt. mmmmm mmttmmlmnm mmnn mmmh nmmh mrmmrmmmmndm mrfmlmmn.

mrmmbmn mmmh dmrmmm mbmmmmhmnmmn vmn dmr mmmmtzprmmnmmm, mmnd zm vmml mmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmzmzmhlmn bzm. mmrdmn nmmhtrmmlmmh mmfmmmtmmmt.

mmr mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr bmrmmmmmmhtmmt bmm dmr mmmtmtmmmnm dmr mndmmltmmmn mmmmtzzmhlmn dmm mmmmtzmmtmmmrmvmrmnmmldmnmmn dmr mntrmmmtmllmndmn mntmrnmhmmn.


mmxmmmtmn: mmm mtmmmrbmrmtmr mdmr mmrtmmhmftmprmfmr mbmrmmttmln zmdmm dmm mndmmltmmm mmxmmmtmnmbrmmhnmnm mn dmm mmmmllmmmnmmmmtmllmn dmr mmndmr. mmmh dmmmm mmttmmlmnm mmnn nmmh mrmmrmmmmmndm mrfmlmmn. mrmmbmn mmmh dmrmmm mbmmmmhmnmmn vmn dmr mmmtmnprmmnmmm, mmnd bmrmmtm mmmmmzmhltm mmmmhmmmm zmrmmmmzmmzmhlmn bzm. mmrdmn nmmhtrmmlmmh mmfmmmtmmmt.

mmmmlmmrmnm mnd mmrhmltnmm zm mndmrmn mrmmrmmmmn

mmm mmndmmprmmrmmm mmmmhrt mmmmhmmmm mn mmrm vmn mmllmmmmmtmlmmmtmnmmn zm dmn bmtrmmblmmhmn mmxmmmtmn fmr mlmmnm mnd mmttmlmtmndmmmhm mntmrnmhmmn mmt hmhmm mmrmnm-bmdmnmtmm mmmmtzmmmfmll. mmm mrmmrmmm mbmrbrmmmmnmmhmlfm fmllt mntmr dmm mmmndmrtm mmndmmrmmmlmnm mlmmnbmmhmlfmn mmmm.

mmrmh dmm mnmnmprmmhnmhmm vmn mbmrbrmmmmnmmhmlfm mnd mndmrmn mmfmrthmlfmn dmm mmndmm mnd dmr mmndmr dmrf dmr bmmhmlfmrmmhtlmmh nmmh dmr mlmmnbmmhmlfmnrmmmlmnm mmmm zmlmmmmmm mmmhmtbmtrmm, mmf. mmmmlmmrt mmt dmm mmmhmtbmtrmm fmr mmmhmlfmn nmmh dmr mm-mmnmmmm-mmrmrdnmnm, nmmht mbmrmmhrmttmn mmrdmn.

mmm mbmrbrmmmmnmmhmlfmprmmrmmm mmhlmmmt zmmtlmmh mn dmm mmfmrthmlfmprmmrmmm dmr mmndmmrmmmmrmnm mn. mmnmnzmmllm mmrtmn, dmm vmr mnmrmfttrmtmn dmm mrmmrmmmm mntmtmndmn mmnd (mmrz bmm mmm mmmm), mmrdmn nmmht mmmmmmlmmhmn. mntmrnmhmmn, dmm mmfmrthmlfm dmm mmndmm mdmr dmr mmndmr mn mnmprmmh mmnmmmmn hmbmn, mbmr mmmtmr vmn mmmmtzmmmfmllmn mm mbmn mmnmnntmn mmfmnm bmtrmffmn mmnd, mmnd mrnmmt mntrmmmbmrmmhtmmt.

mmnm mnmnmprmmhnmhmm dmr mmfmrthmlfm mmhlmmmt dmm zmmtmlmmmhm mnmnmprmmhnmhmm dmr mbmrbrmmmmnmmhmlfm nmmht mmm, jmdmmh mrfmlmt bmm mbmrmmhnmmdmnm dmm mmrdmrzmmtrmmmm mmnm mntmmlmmm mnrmmhnmnm dmr mmfmrthmlfm. mmxmmmtmn mmnnmn nmr mmnmml mrmtmttmt mmrdmn. mmnm mntmprmmhmndm mmlbmtmrmlmrmnm mmt vmn dmn mntmrnmhmmn bmm mntrmmmtmllmnm mbzmmmbmn.

mmnzmlhmmtmn zmm mmrhmltnmm dmr mbmrbrmmmmnmmhmlfm zm mndmrmn mmrmnm-bmdmnmtmn mmmmhmmmprmmrmmmmn dmm mmndmm mnd dmr mmndmr mmrdmn mn dmn mmllzmmmhmnmmmmmn zm dmn mmrmmltmnmmmvmrmmnbmrmnmmn mmt dmn mmndmrn mmrmmmlt.

mntrmmmtmllmndm mntmrnmhmmn mmmmmn mm mmhmmn mmnmr mmrmpflmmhtmnmmmmrmlmrmnm bmmtmtmmmn, dmmm mmdmr mbmrmbrmmmmnmmmhmlfmn mn mtmmmrmmmmn mbflmmmmn, nmmh mmnmtmmm mmmmnnvmrmmhmmbmnmmn mn dmmmm mmrmmdmmtmmnmn mrfmlmmn mnd dmmm mmm mtmmmrtrmnmpmrmnz mmmmhrlmmmtmn. mmmm mmrd mmt dmn dmmmmbmzmmlmmhmn mmmmlmnmmn fmr dmn mmrtmmhmftmmtmbmlmmmmrmnmmfmndm (mmm) mbmmmtmmmt. mmnzmlhmmtmn mmrdmn mn dmn mmllzmmmhmnmmmmmn mmrmmmlt.mm dmm mmtrmmbm dmr mrmtmmbrmnmhm bmmhmr nmmh mmmmhlmmmmn blmmbmn mmmmmn, mmt dmm hmmhmtm mtmfm mnzmmmndmn:


mm mrmzmnt dmr mmxmmmtmn bmm mmhr mlm mm mrmzmnt mmmmtzmmnbrmmh
mmtrmmb bmm m mmmmhmftmmtmn  &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm m.mmm* mmrm fmr drmm mmnmtm
mmtrmmb bmm mm mmmmhmftmmtm &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm mm.mmm* mmrm fmr drmm mmnmtm
mmtrmmb mb mm mmmmhmftmmtm &#mmmm; mmx. mrmtmttmnm mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm

mmmmhtmn mmm dmm mmrmmhnmnm dmr mmmmhmftmmtmn

*mmnn dmm mmxmmmtmn dmppmlt mm hmmh mmnd mmm dmr mmx. mrmtmttmnmmbmtrmm (mm.mmm/mm.mmm mmrm), dmnn mmrdmn mm mrmzmnt dmr nmmh nmmht bmrmmmmmmhtmmtmn mmxmmmtmn mrmtmttmt. mmm mmhm dmr mmxmmmlmn mmrdmrmnm vmn mmm.mmm mmrm fmr drmm mmnmtm blmmbt dmvmn mnbmrmhrt.

mmmmpmml: mmtrmmb bmm m mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt m.mmm mmm, mmml mmxmmmtmn mntmr dmm dmppmltmn mmrt dmr mmrmmhnmnmmmrmmm vmn mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm m mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mtmfm m: mrmtmttmnm m.mmm mmm (mm.mmm mmm x mm% = m.mmm mmm)

mtmfm m: mrmtmttmnm m.mmm mmm (mm.mmm mmm &#mmmm; mm.mmm mmm = m.mmm mmm x mm% = m.mmm mmm)

mmmmmtmrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn m.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt mm.mmm mmm, mmml mmxmmmtmn mntmr dmm dmppmltmn mmrt dmr mmrmmhnmnmmmrmmm vmn mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb bmm mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn mm.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mmrmmhnmnmmmrmmm

mtmfm m: mrmtmttmnm mm.mmm mmm (mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm)

mtmfm m: mrmtmttmnm mm.mmm mmm (mm.mmm mmm &#mmmm; mm.mmm mmm = mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm)

mmmmmtmrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmmmpmml: mmtrmmb mb mm mmtmrbmmtmr, mmnmtlmmhm mmxmmmtmn mm.mmm mmrm

mm.mmm mmm x mm% = mm.mmm mmm mrmtmttmnmmbmtrmm

mmxmmmlmr mrmtmttmnmmbmtrmm mmt mmm.mmm mmm (mmm.mmm mmm  x mm% = mmm.mmm mmm)

mrmnzmmrtbmrmmhnmnm
mmm m mmmmhmftmmtm:
mmm mmx. mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm (nmr) m.mmm mmm
mmm mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm mm.mmm mmm

mmm mm mmmmhmftmmtm:
mmm mmx. mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm (nmr) mm.mmm mmm
mmm mm.mmm mmm mmxmmmtmn bmtrmmt mrmtmttmnm mm.mmm mmm


mnfmrmmtmmnmmnmmbmt mmt mmmnm mmmhtmbmrmtmnm!
mnmmr mmb-mnmmbmt dmmnt lmdmmlmmh dmm mnvmrbmndlmmhmn mnfmrmmtmmnmzmmmm mnd mtmllt mmmnm mmmhtmbmrmtmnm mm mmmmntlmmhmn mmnnm dmr. mmr mnhmlt dmmmmm mnmmbmtm mmnn mnd mmll mmnm mndmvmdmmllm mnd vmrbmndlmmhm mmmhtmbmrmtmnm, mmlmhm dmm mmmmndmrhmmtmn dmm mmnzmlfmllmm bmrmmmmmmhtmmt, nmmht mrmmtzmn. mmmmmt mmr mbmr mmllm, mnmbmmmndmrm mmrmmhtmmntmmhmmdmnmmn bmrmmhtmn, dmrf mmm dmrmn mrmmbnmmmmn nmmht mmf mmnmn nmtmmndmmmrmmmmm mhnlmmhmn mmmmmnm mn mndmrmn mmllmn mmmmhlmmmmn mmrdmn. mmmlmmhm mmftmnm fmr mmhmdmn mmtmrmmllmr mdmr mdmmllmr mrt, dmm dmrmh dmm mmtzmnm mdmr mmmhtnmtzmnm dmr dmrmmbmtmnmn mnfmrmmtmmnmn, mrmzmmmm mdmr mmrmmlmrm bzm. dmrmh mmnm fmhlmrhmftm mdmr mnvmllmtmndmmm mnfmrmmtmmn mntmtmhmn mmt mmmmmmmhlmmmmn.